موادشیمیایی تصفیه پساب

پلی اکریل آمید
نام کالا : Polyacrylamide
فرمول شیمیایی :C3H5NO)n)
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
برند : کانگورو
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
سولفات آلومینیوم (آلوم) 17%
نام کالا:سولفات آلومینیوم (آلوم ) 17%
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: ایران
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی الکترولیت کاتیونی
نام کالا:پلی الکترولیت کاتیونی
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی الکترولیت آنیونی
نام کالا:پلی الکترولیت آنیونی
شکل ظاهری: پودر سفید رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی آلومینیوم کلراید صنعتی

Industrial Grade

نام کالا:پلی آلومینیوم کلراید صنعتی
شکل ظاهری: پودر زرد پر رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی

Water Grade

نام کالا:پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی
شکل ظاهری: پودر زرد کم رنگ
بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
برند: چین
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم