۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

موادشیمیایی مصرفی آب خنک کننده

بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کنندهKAC1180
نام کالا:KAC1180
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب وخوردگی در برج های خنک کنندهKAC1170
نام کالا:KAC1170
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کنندهKAC1160
نام کالا:KAC1160
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
دیسپرسانت و ضد رسوب سیستم های آب گردشیKAC1150
نام کالا:KAC1150
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی مس و آلیاژهای مسیKAC1130
نام کالا:KAC1130
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بستهKAC1120
نام کالا:KAC1120
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شورآباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بستهKAC1110
نام کالا:KAC1110
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بستهKAC1100
نام کالا:KAC1100
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
کشور تولید کننده : ایران
محل تحویل : انبار شور آباد
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم