سبد خرید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

نتایج جستجو در محصولات

پلی پروپیلن 515
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-515
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:515
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زر شیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن 545
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-545
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:545
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زر شیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن RP340
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-RP340
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:RP340
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن 548R
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-548R
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:548R
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن 332C
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-332C
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:332C
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زر شیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن ZR230
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-ZR230
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:ZR230
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نوید زر شیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن 440G
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-440G
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:440G
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن Z30G
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-Z30G
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:Z30G
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی مارون
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن 1102
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-1102
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:1102
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم و نوید زر شیمی
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پلی پروپیلن 440L
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-440L
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:440L
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید