نام ماده : پلی فنیلن سولفید PPS 40%

موجودی : 18 تن

قیمت : 26000 تومان

تاریخ اعتبار : 96/03/15


 DATA SHEET
 

PPS 40%