حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

SBS

SBS

SBS

نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 60A SBS Series - مخصوص زیره کفش
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SBS

SBS

موجود نیست

نام کالا :SBS
نام شیمیایی: استایرن بوتادین استایرن
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 161B
نوع بسته بندی : 15 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : ایتالیا
برند : Versalise
حداقل مقدارسفارش:100
SBS

SBS

موجود نیست

نام کالا :SBS
نام شیمیایی: استایرن بوتادین استایرن
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 6302
نوع بسته بندی : 15 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : ایتالیا
برند : Versalise
حداقل مقدارسفارش:100
SBS

SBS

موجود نیست

نام کالا :SBS
نام شیمیایی: استایرن بوتادین استایرن
شکل ظاهری: گرانول شفاف
گرید: 166
نوع بسته بندی : 15 کیلوگرمی
کشور تولید کننده : ایتالیا
برند : Versalise
حداقل مقدارسفارش:100ک
SBS

SBS

نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 50A injection
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SBS

SBS

نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 60A Extrusion
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SBS

SBS

نام کالا: SBS
شکل ظاهری:گرانول
گرید: 60A SBS Series
نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
کشور تولیدکننده: ترکیه
حداقل مقدارسفارش:200کیلوگرم
SBS

SBS

نام کالا : SBS
نام شیمیایی:استایرن بوتادین استایرن
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:411
نوع بسته‌بندی:کیسه20کیلوگرمی
کشور تولیدکننده : کره
برند : LG
حداقل مقدارسفارش:100کیلوگرم