۰۲۱-۸۸۰۶۴۸۰۰

پلی اتیلن سبک خطی

پلی اتیلن 22B02
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-22B02
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:22B02
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی مهاباد
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 22501AA,KJ
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE- 22501AA,KJ
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید: 22501AA,KJ
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 205AA
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-205AA
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:205AA
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی تبریز
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 220KJ
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-220KJ
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:220KJ
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی تبریز
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 209kj
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-209Kj
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:209kj
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی تبریز و اراک
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 22B01
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-22B01
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:22b01
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی مهاباد
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 220AA
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-220AA
شکل ظاهری:گرانول شفاف بی رنگ
گرید:220AA
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی امیرکبیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی اتیلن 209AA
نام کالا:پلی اتیلن سبک خطی
نام شیمیایی:PE-209AA
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:209AA
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
برند:پتروشیمی شازند،پتروشیمی امیرکبیر
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم