حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

افزودنی های پلیمری

Irganox 1010
نام کالا :Irganox
کد :1010
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : BASF
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
Irgafos 168
نام کالا :Irgafos
کد :168
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : BASF
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
Irganox 1076
نام کالا :Irganox
کد :1076
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : BASF
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
آنتی اکسیدانت AO-1010
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :AO-1010
فرمول شیمیایی : C73H108O12
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : DIAMOND
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلو
آنتی اکسیدانت AO-168
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :AO-168
فرمول شیمیایی : C42H63O3P
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : DIAMOND
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلو
آنتی اکسیدانت AO-60
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :AO-60
فرمول شیمیایی :C73H108O12
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : ADEKA
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
آنتی اکسیدانت 2112
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :2112
فرمول شیمیایی :C42H63O3P
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : ADEKA
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
SONGOX 1010
نام کالا : آنتی اکسیدانت
کد :1010
فرمول شیمیایی :C73H108O12
شکل ظاهری : پودر سفید رنگ
نوع بسته‌بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
برند : SONGWON
محل تحویل:درب انبار تهران
حداقل مقدارسفارش:1000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »