قیمت روز مواد پلیمری 96/12/26

عنوان قیمت (تومان)
         SBS 411              16700

SBS 501 

  16700
SBS 411(پودری)   18500
EVA VA 910   9300
EVA 1528   9500
EVA VA 800   9500-9800
EVA 1533   تماس بگیرید
EVA VS 430   9000
PP 30% GF   6200
EVA 280025   9600
POE 565   10700 تا 10900

 PMMA CM205

  16100 تا 16300
TPU 85 A   20000 تا 20500
PO 1020
15500 تا 16000
TPE   14500 تا 15000
PPO   13000 تا 13500
TAFMER 640   13200 تا 13500
PBT   13000

 PC 1100 U

  19800 تا 20000 

 PC 2407

POM FM90

PA 6

 

21500 تا 22000

9000

13600تا13800