مواد شیمیایی

 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
مونومر استایرن 6200 حواله تحویل پتروشیمی
مونومر استایرن تماس بگیرید
بشکه تحویل تهران
سدیم کربنات سبک 1520 کیسه مراغه- آماده حمل
سدیم کربنات سنگین 1650 جامبو مراغه-آماده تحویل
سودمایع تماس بگیرید
حواله درب پتروشیمی
متانول شیراز 1900  حواله درب پتروشیمی
متانول زاگرس تماس بگیرید
 حواله درب پتروشیمی
متانول تماس بگیرید
بار موجود تهران (زاگرس)
مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید
 پلمپ شازند
مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید  حواله مارون
 مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید  حواله شازند
 زایلین مخلوط 4200  فله تهران
 زایلین مخلوط تماس بگیرید
 حواله درب پتروشیمی
 اسید سولفوریک 600  حواله
 اسید استیک 3400  حواله تحویل پتروشیمی
اورتو زایلین 3600 حواله درب پتروشیمی
 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
استون کمهو 7800 بشکه تحویل تهران
دی اکسید تیتان کرونوس 2220 27500
کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R868 17000 کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان5566 18000
کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان KA100 17000 کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R760 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R105 25800
کیسه 25 کیلوگرمی
سود پرک 3500
کیسه تحویل بندرامام
ایزو پروپیل الکل (LG) 8600 بشکه تحویل تهران 
فنول کمهو 9400 بشکه تحویل تهران
اسید فسفریک  7000 گالن 35 کیلوگرمی
اسید فرمیک 9500  گالن تحویل تهران
هگزامتافسفات تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
سدیم تری پلی فسفات  تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
استئارات روی کره ای  تماس بگیرید   کیسه 20 کیلوگرمی
اسید سیتریک آبدار تماس بگیرید
 کیسه 25 کیلوگرمی