• قیمت مواد شیمیایی و پلیمری

مواد شیمیایی

 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
مونومر استایرن تماس بگیرید حواله تحویل پتروشیمی
مونومر استایرن تماس بگیرید
بشکه تحویل تهران
سدیم کربنات سبک تماس بگیرید کیسه مراغه- آماده حمل
سدیم کربنات سنگین تماس بگیرید جامبو مراغه-آماده تحویل
سودمایع تماس بگیرید
حواله درب پتروشیمی
متانول شیراز تماس بگیرید  حواله درب پتروشیمی
متانول زاگرس تماس بگیرید
 حواله درب پتروشیمی
متانول تماس بگیرید
بار موجود تهران (زاگرس)
مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید
 پلمپ شازند
مونو اتیلن گلایکول تماس بگیرید  حواله مارون
دی اتیلن گلایکول تماس بگیرید  حواله شازند
 زایلین مخلوط تماس بگیرید  فله تهران
 زایلین مخلوط تماس بگیرید
 حواله درب پتروشیمی
 اسید سولفوریک تماس بگیرید  حواله
 اسید استیک تماس بگیرید  حواله تحویل پتروشیمی
اورتو زایلین تماس بگیرید حواله درب پتروشیمی
 عنوان  قیمت (تومان)  بسته بندی
استون کمهو 9900 بشکه تحویل تهران
دی اکسید تیتان کرونوس 2220 تماس بگیرید
کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R868 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان5566 تماس بگیرید
کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان KA100 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R760 تماس بگیرید کیسه 25 کیلوگرمی
دی اکسید تیتان R105 تماس بگیرید
کیسه 25 کیلوگرمی
سود پرک تماس بگیرید
کیسه تحویل بندرامام
ایزو پروپیل الکل (LG) 10200 بشکه تحویل تهران 
فنول کمهو تماس بگیرید بشکه تحویل تهران
اسید فسفریک  10200 گالن 35 کیلوگرمی
اسید فرمیک تماس بگیرید  گالن تحویل تهران
هگزامتافسفات تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
سدیم تری پلی فسفات  تماس بگیرید  کیسه 25 کیلوگرمی
استئارات روی کره ای  تماس بگیرید   کیسه 20 کیلوگرمی
اسید سیتریک آبدار تماس بگیرید
 کیسه 25 کیلوگرمی