موادشیمیایی رسوب زدا سیستم اسمز معکوس

بایوساید برای آب خوراک سیستم  RO

KAR 3000B

نام کالا: بایو ساید برای آب خوراک سیستم RO
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 و یا بشکه های 220 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
محل تحویل : درب کارخانه فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایو ساید برای آب خوراک سیستم RO و NF

KAR 5000B

نام کالا: بایو ساید برای آب خوراک سیستم RO و NF
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 و یا بشکه های 220 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
محل تحویل : درب کارخانه فروشنده
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا

KAR 1472

نام کالا: بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا

KAR 1471

نام کالا: بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا

KAR 1470

نام کالا: بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس برای آب دریا
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس

KAR 1462

نام کالا: بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس

KAR 1461

نام کالا: بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس

KAR 1460

نام کالا: بازدارنده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »