موادشیمیایی مصرفی آب خنک کننده

بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده

KAC1180

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب وخوردگی در برج های خنک کننده

KAC1170

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده

KAC1160

نام کالا:بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
دیسپرسانت و ضد رسوب سیستم های آب گردشی

KAC1150

نام کالا:دیسپرسانت و ضد رسوب سیستم های آب گردشی
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی مس و آلیاژهای مسی

KAC1130

نام کالا:بازدارنده خوردگی مس و آلیاژهای مسی
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بسته

KAC1120

نام کالا:بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بسته
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بسته

KAC1110

نام کالا:بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بسته
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بسته

KAC1100

نام کالا:بازدارنده خوردگی سیستم های مدار بسته
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 25 و یا بشکه های 250 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم