بایوساید و بایودیسپرسانت

بایوساید برای برج خنک کننده

KAC6000B

نام کالا:بایوساید برای برج خنک کننده
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایوساید برای سیستم خنک کننده

KAC4000B

نام کالا:بایوساید برای برج خنک کننده
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایوساید/بایودیسپرسانت برای برج های خنک کننده

KAC2000B

نام کالا:بایوساید و بایودیسپرسانت برای برج خنک کننده
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:گالن های 22 لیتری و یا بشکه های 220 لیتری
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم
بایوساید/بایوسایدیسپرسانت برای برج های خنک کننده

KAC1000B

نام کالا:، KAC1000B
شکل ظاهری: مایع
بسته‌بندی:بشکه های 22 و یا 220 کیلوگرمی
برند: KANGAROO
حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم