حداقل سفارش:  مواد داخلی 1000 کیلوگرم / مواد وارداتی 500 کیلوگرم      

پلی پروپیلن نساجی

پلی پروپیلن Z30G
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-Z30G
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:Z30G
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی مارون
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن 1102
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-1102
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:1102
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی رجال
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن 510L
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-510L
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:510L
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم و نوید زر شیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن Z30S
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-Z30S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:Z30S
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی شازند و مارون
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن 550J
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-550J
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:550J
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم و نویدزرشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرم
پلی پروپیلن 552R
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-552R
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:552R
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن C30S
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-C30S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:C30S
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی مارون
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم
پلی پروپیلن V30S
نام کالا:پلی پروپیلن نساجی
نام شیمیایی:PP-V30S
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:V30S
نوع بسته بندی:کیسه های 25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی مارون
حداقل مقدارسفارش:3000کیلوگرم