سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی

پلی پروپیلن RP2400
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-RP2400
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:RP2400
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: KPIC
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن R200P
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-R200P
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:R200P
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: HYOSUNG
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن m1600
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-m1600
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:m1600
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:کره
برند: LG CHEM
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن j740
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-j740
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:j740
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
برند: songhan
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن j550s
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-j550s
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:j550s
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:کره
برند: lotte
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن 548T
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-548T
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:548T
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نویدزرشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن RP270G
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-RP270G
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:RP270G
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی مارون
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن RPX-345s
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-345s
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:345s
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن RG3212E
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-3212
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:3212
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی رجال
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن mr230
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-mr230
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:mr230
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی مارون
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن ZB332L
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-zb332c
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:zb332c
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی نویدزرشیمی
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
پلی پروپیلن zr340
نام کالا:پلی پروپیلن شیمیایی
نام شیمیایی:PP-zr340
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:zr340
نوع بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی
کشورتولیدکننده:ایران
برند:پتروشیمی جم
حداقل مقدارسفارش:1000کیلوگرمی
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »